เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

 "..วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๑ เวลา ๐๕.๐๐ น.เศษ ท่านลุง (ท่านพระยายมราช) มาชวนอาตมาไปสำนักงานของท่าน พอไปถึงท่านเรียกชาย ๒ คนให้เข้ามาหา ศีรษะโล้นคล้ายพระแต่ไม่ได้ห่มผ้าเหลือง เมื่อเข้ามาแล้วท่านลุงแจ้งให้ทราบว่า

"เธอเป็นนักบวชแต่ไม่เคารพในระเบียบวินัย ไม่มีความประพฤติตามระเบียบของนักบวช ทำตนเหมือนชาวบ้านที่เลว โทษของเธอทั้ง ๒ คนคือ ลงอเวจีมหานรก"

แล้วท่านก็สั่งให้เจ้าหน้าที่นำไป เมื่อเสร็จภาระของท่านแล้ว ท่านลุงออกมาคุยกับอาตมาบอกว่า "ที่ต้องให้มาดูเพื่อจะได้ทราบว่า นักบวชที่ลงนรกมีมาก"

อาตมาถามท่านว่า "สองนักบวชนั้นอยู่ที่ไหน"

ท่านตอบว่า อย่ารู้เลย เขาอยู่สำนักใหญ่เรียนสูงสุดแต่ประพฤติเลวสุด คนที่ติดกระดาษบูชาเขามาก เขาเลยเหลิงทำชั่วทุกประเภท โทษกาเมมีเป็นปกติ โทษหลอกชาวบ้านมีเป็นปกติ ทำตัวเรียบร้อยพูดดีมีเหตุผล แต่ใจเลวที่สุด.."


ห้องสมุดธรรมะ