เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

มงคลที่ ๓๐ นี้ พระบาลีมีว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า การสนทนาธรรมตามกาล ตามสมัยจัดว่าเป็นอุดมมงคล ความจริง ในภาษาบาลีท่านไม่มีคำว่าสมัย กาเลนะ แปลว่าตามกาลเวลา ที่แปลเมื่อกี้นี้ แปลเป็นภาษาไทยเลยไปนิดหนึ่งว่า การสนทนาธรรมตามกาล นี่แค่พระบาลีทิ้งท้ายคำว่าสมัยไว้ด้วยก็เห็นจะไม่ผิด ไม่ใช่ผิด แปลเลยไป มันยาวไปนิดคงจะไม่เป็นไร

มาฟังคำพระพุทธเจ้าเทศน์กับเทวดาตอนนี้ ว่าการสนทนาธรรม คำว่า ธรรมะแปลว่าความดี ทรงไว้ซึ่งความดี นี่เป็นชื่อของธรรม การสนทนาก็คือการคุยกัน ถ้าเรามานั่งคุยกันถึงเรื่องของความดี คิดว่าเออ ประเทศไทยเราเวลานี้มันกำลังยุ่งยากปั่นป่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ก็ทรงพระประชวรพระทัยอยู่ตลอดเวลา ใช้ศัพท์ ไอ้ศัพท์นี้มันอะไรก็ไม่รู้ประชวรพระทัย ไม่ใช่ประชวรพระเจ๊ก หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินเองพระองค์ก็ไม่มีความสบายใจ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเห็นว่าพสกนิกรของพระองค์เอง ที่มีความรู้ความสามารถตามที่ชาวโลกเขายกย่อง เขาสรรเสริญ มักจะมีความเห็นแตกกัน มีความไม่ลงรอยกัน แล้วมาเรื่องของชาวบ้าน ก็มีแต่ความทุกข์ เพราะเวลานี้เกิดทุพภิกขภัย นี่บรรดาพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในเขตขอบขัณฑสีมา ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติความดีตามที่กฎหมายบัญญัติก็ดี ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายก็ดี หรือว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ดี บ้านเมืองของเราก็จะไปไม่รอด ถ้าบ้านเมืองไปไม่รอดแล้ว เราเองเราก็ไปไม่รอด ทางที่ดี เราทุกคนมาสามัคคีกัน กลมเกลียวกัน นึกถึงความดีของพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์เป็นกษัตริย์ เป็นประมุขของประเทศ แต่พระองค์เองก็ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นอันดี ไม่มัวเมาในลาภยศ สรรเสริญสุข พลีความสุขของพระองค์เพื่อบำบัดความทุกข์ของพสกนิกร ทีนี้ เมื่อพระมหากษัตริย์ทำอย่างนี้ได้ เราก็ทำอย่างนี้ได้ เพราะว่าเราถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ของคนทั้งประเทศ พระองค์จะทำอะไรขึ้นมาก็มีคนหลายคน บริษัทหลายบริษัท สมาคมหลายสมาคม ยินดีหาทุนทรัพย์ไปส่งเสริมความดีของพระองค์ แจกโน่นแจกนี่ เพื่อให้พสกนิกรที่มีอยู่ในขอบเขตนี้มีความสุข นี่เรามานั่งคุยกัน เราเป็นบุคคลตัวเล็ก ๆ มีทุนรอนไม่เท่าพระองค์แต่เราก็ปฏิบัติตามจริยาวัตรของพระองค์ทรงปฏิบัติบ้างจะเป็นยังไง เอากันแค่ใกล้ ๆ คนที่ถึงกันแค่นี้ ใครมีความดีอะไรถ่ายทอดความดีให้แก่กัน ใครมีความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นแก่หมู่บ้าน หรือแก่ประชาชนบุคคลใด ก็ช่วยกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ นี่เรามานั่งคุยกัน ว่าต่างคนต่างทำอย่างนี้ ประเทศทั้งประเทศในขอบเขตขัณฑสีมาของประเทศไทย ก็จะเต็มไปด้วยความสุข เพราะมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกัน

ตานี้ สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เทศน์เฉพาะประเทศไทย ที่ตรัสกับประเทศไทยก็มีความมุ่งหมายว่าโลกทั้งโลก ถ้าคนทุกคนพากันประชุมคุยธรรมะ คำว่าธรรมะนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องนรกสวรรค์ นิพพานเสมอไป คำว่าธรรมทรงไว้ซึ่งความดี มานั่งประชุมกัน หาเหตุหาผลว่าอะไรมันดีหรือไม่ดี การที่นำประเทศไปขายให้แก่บุคคลอื่นเพื่อความสุขของตน นั่นมันดีหรือมันเลว การจะนำกลุ่มชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปขายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง คือทรัพย์สินนิดหน่อย อันนี้คือความดีหรือความชั่ว ซึ่งตรงกันข้ามกับคนทั้งโลก ซึ่งทำตัวเป็นที่รักซึ่งกันและกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามความพอใจโดยความนิยมของชาวโลกทั่วไป คือ ๑.ไม่เบียดเบียนกันทางกาย ๒.ไม่เบียดเบียนเรื่องทรัพย์สิน ๓.ไม่ทำลายความรักของทางด้านจิตใจ ๔.ทรงไว้ซึ่งสัจจธรรมพูดจริง ทำจริง แต่ว่าทำในด้านของความดี แล้วก็ ๕.ไม่ย้อมใจของเรานี้ให้กลายเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะ

นี่มานั่งคุยกันแบบนี้ แล้วก็มองไป ว่าเอ้อ พวกเรานี้ ขาดอะไรกันบ้าง ใครขาดอะไร ใครพอจะช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกัน ไม่ต้องไปหากำลังของส่วนใหญ่ไปช่วย แล้วพวกเรามีความสุขความสบายแล้ว บ้านโน้น กลุ่มโน้น เขามีอะไรกันบ้างที่ยังขาดอยู่ ไปแนะนำเขา แล้วก็ช่วยกันทำ อย่างนี้ดีไหม ตัวอย่างที่บรรดาประชาชนทั้งหลาย เคยอ่านพบทางหน้าหนังสือพิมพ์ ว่าทำนบกั้นน้ำนี่มันพังทุกปี พอถึงเวลาน้ำมาทีไรก็ปรากฏว่าทำนบกันน้ำที่ทำไว้พัง แล้วก็กว่าจะซ่อมแซมกันเสร็จก็ปรากฏว่าน้ำหมดไปเสียแล้ว นี่เรามานั่งคุยกันบ้าง สนทนาธรรมนี่ ถึงเวลาว่าง ๆ เราก็มานั่งคุยกัน ว่า เออ ไอ้เจ้าทำนบกั้นน้ำอันนี้ ถึงปีมันพังทุกที ถึงเวลาที่มันพังก็เวลาน้ำมา พวกเราก็มาตั้งท่ารวบรวมกำลังกัน ไปซ่อมแซมทำนบอันนั้น เวลาที่น้ำมันมา กว่าจะเสร็จน้ำก็หมด ปรากฏว่าไม่มีผล ทีนี้เราก็คุยกันต่อไป ว่าต่อไปนี้ เมื่อหมดฤดูฝน เรามาทำกันใหม่ดีกว่า เอาระยะฤดูแล้ง เมื่อรวมแรงรวมใจซึ่งกันและกัน ไม่ต้องไปกวนทางราชการหรอก เพราะทางราชการเขายุ่งมาก ถ้าอะไรไม่เกินความสามารถของเรา เราทำก่อน ไอ้ที่เราทำมาแล้วแบบนี้มันพังนั่น ทำให้มันดีกว่านั้น ให้มันใหญ่โตกว่านั้น ให้มันหนากว่านั้น ใครบ้างที่มีผลประโยชน์จากน้ำในส่วนนี้ให้มารวมกัน นี่มาคุยกันแบบนี้ หาเหตุหาผลมาเล่าสู่กันฟังมันก็จะมีแต่ความสุข ดีกว่าไปชวนกันสร้างความทุกข์ คือว่าการสนทนาธรรมนี่ เป็นการพูดในด้านของความดี แสวงหาความสุข เหตุใดที่จะเป็นปัจจัยของความทุกข์ เราหาเหตุหาผลค้นขึ้นมา แล้วทำลายเหตุของความทุกข์ให้หมดไป ถ้าคนในโลกทั้งโลก (นี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่กล่าวถึงเฉพาะประเทศหรือกลุ่มใด) ต่างคนต่างมีความมุ่งหมายปฏิบัติตามนี้ ขอท่านผู้อ่านจงพิจารณาดูว่า กระแสพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระชินสีห์ ในมงคลข้อที่ ๓๐ นี้ มีคุณหรือมีโทษ จะเป็นปัจจัยของความสุข หรือเป็นปัจจัยของความทุกข์ ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ