เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

พระบาลีว่า โสวจสฺสตา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ซึ่งแปลความว่าเป็นผู้ว่าง่าย จัดว่าเป็นอุดมมงคล สำหรับมงคลนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับเทวดา อย่างที่เรียกกันว่า เราฟังกันรู้เรื่องง่าย ก็เพราะว่าพระองค์ตรัสว่า การเป็นคนว่าง่ายนี่ก็หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ดื้อ นี่ความเป็นคนว่าง่ายในที่นี้ก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ว่าบุคคลที่ว่าเรานี่ เขาเป็นพาลหรือว่าเขาเป็นบัณฑิต เขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนชั่ว ถ้าหากว่าคนชั่วแนะนำให้เราปฏิบัติ เราต้องเป็นคนว่าง่ายของคนชั่ว เป็นอันว่าผู้ปฏิบัติตามนั้น ไม่เข้าอยู่ในเขตมงคลของพระพุทธเจ้า

คำว่าง่ายในที่นี้ ต้องว่าง่ายตามกระแสเสียงของบุคคลผู้สร้างความดี คือปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดี จึงจะจัดว่าเป็นคนที่ว่าง่ายตามสายของมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัส

คนว่าง่ายในที่นี้ เรามีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบ เราจะปฏิบัติตามกระแสเสียงของใคร ถ้าเป็นชาวโลก ความจริงคนที่อ่านทุกคนก็อยู่ในโลก แถมคนที่พูดก็อยู่ในโลกเหมือนกัน เราเป็นคนชาวโลก เสียงที่ฟังครั้งแรกก็คือเสียงของบิดามารดา เพราะว่าบิดามารดาตกอยู่ในเขตของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ตามคุณธรรม คือพรหมวิหาร ๔ มีความรัก มีความสงสาร ไม่อิจฉาริษยา มีการวางเฉย ถ้าเราดีกว่าท่าน หรือว่าเหตุร้ายเกิดขึ้น ถ้าเป็นเหตุเกินวิสัยท่านไม่ซ้ำเติม นี่หากว่าบิดามารดาตั้งอยู่ในขอบเขตของความดี บอกแล้วนี่ว่า ถ้าบิดามารดาท่านเป็นโจร เราไม่บูชาความเป็นโจรของท่าน เราบูชาแต่ในฐานะที่ท่านเป็นคนดี คือเป็นผู้ใหญ่ เป็นบิดามารดาของเรา นี่อาการที่ว่าท่านสั่ง หากว่าท่านสั่งอยู่ในขอบเขตของความดี เราก็ปฏิบัติตาม

ตานี้ มาอีกระดับหนึ่ง คือคนดีอีกสายหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์ เราปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างคนว่าง่าย แต่ว่าอยู่ในขอบเขตของความดี ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าท่านผู้นี้เป็นครู หรือเป็นโจร เพราะว่าความเป็นครู ระเบียบของครูมีอยู่ว่า ๑. ให้วิชาความรู้ ๒. แนะนำสั่งสอนศิษย์ให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดี แต่ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่ฝืนระเบียบ กฎข้อบังคับของความเป็นครู คำสั่งอย่างนั้นเราปฏิบัติตามไม่ได้ นี่เป็นเครื่องสังเกตว่าเราจะว่าตามใคร นี่ถ้ายาวออกไปอีกนิด เราก็ไปดูกฎหมายของบ้านเมือง ว่าในที่ประชุมของสภา และท่านผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ประเทศชาติปลอดภัย เป็นอิสรภาพ ไม่เป็นทาสของใคร แล้วก็ต้องการให้บุคคลทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตของประเทศมีความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นี่ถ้ากฎหมายออกมาอย่างนั้น เราก็เป็นคนว่าง่ายตามกฎหมาย และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าบุคคลที่มีอำนาจในการออกกฎหมายก็เป็นคนว่าง่าย คือว่าง่ายตามรัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครองของประเทศมีขอบเขตไว้เพียงใด ปฏิบัติตนตามนั้น ชื่อว่าเป็นคนว่าง่ายในมงคลข้อนี้ นี่ว่ากันตามสายชาวโลก หากว่าจะพูดกันตามสายธรรมะ เราก็เป็นคนว่าง่ายของพระอริยเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ มีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือเหมือนกัน ได้แก่ ๑. แนะนำให้บุคคลทั้งหลายละความชั่ว ประพฤติความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ นี่ ถ้าหากว่าเราว่าง่ายตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา เป็นอันว่ากฎหมายบ้านเมืองก็ดี คำสั่งของบิดามารดาก็ดี คำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็ดี ไม่มีอำนาจมาลงโทษเรา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะกระแสพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า สอนให้เราเป็นคนไม่ทำความชั่วเสียแล้ว เราทำแต่ความดี อารมณ์ใจก็ผ่องใส ไม่คิดประทุษร้ายใคร นี่ คนว่าง่ายสอนง่าย ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสกับเทวดา ข้อนี้เป็นมงคลที่ ๒๘ หากว่าปฏิบัติได้ทุกคนเหมือนกันก็ชื่อว่ามีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์กับเทวดา ทั้งนี้ ขอบรรดาท่านผู้อ่านโดยถ้วนหน้า จงพิจารณาด้วยปัญญาว่ามีความจริงหรือไม่จริงเพียงใด ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ