เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

ท่านกล่าวว่า กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ท่านแปลว่า การฟังธรรมตามสมัยจัดว่าเป็นอุดมมงคล

คำว่าธรรม คือความดี นี่การฟังธรรมจำเป็นไหม จะต้องไปฟังจากพระเทศน์ สำหรับผู้พูดเห็นว่าไม่มีความจำเป็น เพราะพระที่เทศน์ธรรมะ ถ้าหากพระองค์นั้นไม่ทรงธรรมและวินัย ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าขืนไปฟังท่าน ท่านไม่เคารพในธรรมวินัย ท่านก็จะเลือกเฟ้นเฉพาะธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านถนัด อาจจะเป็นกระแสพระธรรมเทศนา ที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ ไม่นิยมให้ปฏิบัติ เอามาเทศน์ให้ท่านฟังก็ได้ แต่ว่าบังเอิญพระองค์ใดมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ปฏิบัติตนจนถึงขั้นสาธุชน เป็นคนบริบูรณ์ด้วยศีล กัลยาณชนเป็นคนสมบูรณ์ด้วยสมาธิ คือฌานสมาบัติ และอริยชน เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไป แบบนี้ ถ้าท่านไปฟังพระพวกนี้พูด จะเกิดความสบายใจมาก เพราะว่าท่านจะเอาแต่ความดีมาพูดให้ท่านฟัง เป็นอันว่าธรรมะที่เราจะฟังตามกาลเวลาอันสมควร เราจะฟังจากใครก็ได้ไม่สำคัญ

ตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์มีนามว่าสุตโสม เวลานั้น มีพราหมณ์ ๔ องค์ ๔ ท่านด้วยกันจะมาบอกธรรมะข้อหนึ่งแก่พระองค์ แต่ว่าเวลาบอกธรรมะหรือสอนธรรมะข้อเดียวนี้ ตามธรรมดาศิษย์ผู้รับฟังต้องนั่งข้างล่างอาจารย์ต้องนั่งสูง มิฉะนั้นจะไม่เป็นการเคารพในธรรม แต่ว่าเวลานั้นพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ก็วางความเป็นกษัตริย์เสีย ยกย่องพราหมณ์ซึ่งมีฐานะเป็นประชาชนพลเมืองต่าง ๆ แต่ว่ารู้อรรถธรรมให้นั่งในที่สูง แล้วพระองค์ก็ฟังธรรมโดยเคารพ นี่ขึ้นชื่อว่าธรรมะที่จะพึงฟังไม่จำเป็นต้องเลือกบุคคล ว่าบุคคลผู้ทรงธรรมบอกธรรมจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นพระ เป็นฆราวาส มีสัญชาติเป็นอะไรไม่สำคัญ แต่ถ้าว่าบุคคลนั้นเขาบอกความดีกับเรา แนะนำความสุขให้แก่เรา คือการทำอย่างนี้มีความสุข การทำอย่างนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ จงหลีกเลี่ยงเหตุของความทุกข์ ปฏิบัติในเหตุของความสุข เราจะมีความสุขกายสุขใจอยู่ตลอดเวลา นี่บุคคลใดที่เขาแนะนำเราได้อย่างนี้ เช่นในปัจจุบันถ้าใครเขาจะมาบอกเราว่านี่ รัฐธรรมนูญสำหรับเป็นต้นฉบับ เป็นแม่บทในการปกครองประเทศชาติมีอย่างนี้ พวกเราจงมีความเคารพในพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วก็เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเป็นตัวแทนของพวกเรา รัฐธรรมนูญนี้พวกเราจะถือว่ามีความสำคัญมาก เธอเกิดขึ้นมาเพราะความอยากจะให้เป็นยังงั้นของพวกเรา พวกเราทั้งหลายย่อมมีความเคารพในรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ แล้วต่อมาพวกเราเองก็แต่งคนเข้าไปนั่งประชุมเป็นตัวแทน ออกกฎหมายบ้าง ออกกฎข้อบังคับใด ๆ บ้าง เพื่อปฏิบัติกัน จะได้มีความสม่ำเสมอกัน เราก็พยายามปฏิบัติตามนั้นว่า นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ คือกฎหมายที่ออกมานั้นเขาลงโทษกันแต่เฉพาะคนผิด คนที่มีความสุจริตนี่เขาไม่ลงโทษ ทุกคนคือผู้รักษากฎหมาย ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายและบุคคลผู้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ทุกคนเคารพกฎหมายและกฎข้อบังคับเสมอกัน ไม่ใช่มือหนึ่งถือคันไถ มือหนึ่งถือเตารีด มีจิตบริสุทธิ์ ถ้ามีใครเขามาบอกเราอย่างนี้ เราฟังไว้ แล้วก็จำไว้ และทุกคนในโลกนี้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย แล้วต่อไปก็มีคนมาพูดให้ฟังอีกว่านี่พวกเรา ปฏิบัติเพียงแค่กฎหมาย นี่มันยังดีไม่มาก คนเราทุกคนไม่ใช่สัตว์นี่ ย่อมมีความรักในชีวิต ฉะนั้น เราทั้งหลายจงอย่าทำลายชีวิตซึ่งกันและกัน จงอย่าประหารซึ่งกันและให้รับความบอบช้ำและลำบาก ถ้าทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้ ทั้งโลกมันจะมีแต่ความสุข แล้วเขาก็แนะนำต่อไป ว่าทรัพย์สินทั้งหลายแต่ละบุคคลย่อมรัก หาได้มาโดยยากนี่เราอย่าละเมิดในทรัพย์สินของคนอื่นเลยนะ ของใครมียังไงก็ใช้ไปตามนั้น ถ้าเรามีไม่พอเขาสงเคราะห์เป็นความดี ทุกคนก็ปฏิบัติตามนี้

ว่ากันอีกทีถึงความรักในบุคคล เขาเป็นสามีภรรยากัน เป็นลูกเต้ากับใครก็ช่างในเมื่อมีผู้ปกครองเราอย่าไปยุ่งเลยนะ ถ้าเรารักในเขาขออนุญาตผู้ปกครองเขาเสียก่อนตามธรรม ตามวินัย ตามกฎหมายของบ้านเมือง จะได้ไม่เป็นการทำลายจิตใจซึ่งกันและกัน ทุกคนฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนั้น

มาอีกทีเขาบอกว่านี่ คนดีเท่านี้ยังไม่พอนะ คนทุกคนที่รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ต้องการอย่างเดียวคือความจริง ในเมื่อความจริงเขาต้องการ เราต้องการ คนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนกัน คือเวลาที่พูดกันน่ะ ถ้าพูดเป็นการเป็นงานละก็อย่าไปโกหกกันนะไม่ดี เราทุกคนก็ปฏิบัติตามนั้น แล้วต่อมาอีกอัน เขาบอกว่านี่ทุกคนต้องการเป็นคนดี แต่ไอ้สุราเมรัยนี่มันทำลายความดีของบุคคล คือทำลายสุขภาพ ทำลายจิตใจ ทำลายจริยาที่ดี แล้วก็ทำลายประสาท เมาเข้าไปแล้ว บางทีไปแย่งที่เจ้าตูบมันนอน อันนี้ไม่ดี มันเสียศักดิ์ศรีของตัวเราเอง ทุกคนก็ยอมรับนับถือ ถ้าการพูดแบบนี้ จะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระก็ตาม ใช้ได้ ใช้ได้ นี่ละเป็นความดีสั้น ๆ เอากันแค่นี้ ถ้าทุกคนพยายามทำความดีอย่างนี้อยู่เสมอ ตามกาล ตามเวลา ฟังแล้วก็อย่าโยนทิ้งไป เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เสียเวลาฟังเปล่า ถ้าเราไปนั่งฟังแล้วก็ไม่นำมาใช้ เราไม่ไปเลยดีกว่า ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเสียเวลาการงาน เสียเวลาพักผ่อนจะนอนหลับของเรา ไหน ๆ เราเสียเวลาไปนั่งฟังแล้วก็นำมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ ให้คุ้มกับการที่เราเสียเวลา การที่เราเป็นประโยชน์กับเราและครอบครัว นี่ การฟังธรรม คือคนกล่าวในความดีตามกาลตามเวลาบ่อย ๆ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคล ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าหูเรานี่ถ้าฟังกระทบบ่อย ๆ มันก็กระทบใจเข้าไปทีละนิด ๆ ไม่ช้าจิตมันก็ชินต่อคำพูดแบบนั้น อารมณ์มันก็ชินในการประพฤติปฏิบัติ หนัก ๆ เข้าขึ้นชื่อว่าความดี คือ ๑ ไม่ทำลายศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญ คือไม่ละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ไม่ละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคือกฎหมาย ไม่ละเมิดระเบียบแบบแผน พระธรรมวินัยและกฎข้อบังคับ แล้วปฏิบัติอยู่เฉพาะในความดี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนทำอย่างนี้นั้น โลกจะมีความสุขหรือความทุกข์ ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเอา ที่จะยกย่องกันมากเข้า จะหาว่านี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามาพูดนี่ มันก็ดีทั้งนั้นแหละ ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ