เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

พระองค์ตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่า ญาตกานญฺจสงฺคโห เอตมฺมํคลมุตฺตมํ การสงเคราะห์ญาติให้เป็นสุข จัดว่าเป็นอุดมมงคล ความจริงตามพระบาลีเขาบอกว่า การสงเคราะห์ญาติเท่านั้นนะ ไม่มีคำว่าเป็นสุข แต่หากว่าเราจะสงเคราะห์ให้เขาเป็นทุกข์ละก็มันจะเป็นมงคลได้ยังไง เลยเติมให้เสียอีกนิดหนึ่ง ว่าการสงเคราะห์ญาติให้เป็นสุขจัดว่าเป็นอุดมมงคล เรามีความสุขด้วย

คำว่าญาติ เราก็ทราบกันอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้คำอธิบายอย่างไหนว่าญาติ เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เราไม่เบียดเบียนเขา เราเป็นผู้ให้ คำว่าเรานี่คือใคร ก็คือคนทุกคนในโลก พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนี่ว่าเฉพาะใคร คนทุกคนมีญาติทั้งนั้น ใครก็ตามถ้าชื่อว่าเป็นญาติของเรา เราก็เกื้อกูล เราก็สงเคราะห์ตามหน้าที่เท่าที่เราจะพึงทำได้ เพียงเท่านี้ชื่อว่าเราสร้างความสุข สร้างความรักขึ้นในหมู่ญาติ แล้วก็ต่างคนต่างสงเคราะห์กันนะ ไม่ใช่เรานึกว่าคนนั้นเขาเป็นญาติให้เขาสงเคราะห์เรา แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นญาติของเขาเราก็ต้องสงเคราะห์ตามควรแก่หน้าที่ ตามควรแก่ฐานะ ตามควรแก่ความจำเป็นนี่ท่านไม่ได้บอกขยายไปทั้งโลกหรอก ท่านว่าต่างคนต่างสงเคราะห์ญาติ แล้วคนในโลกนี่ถ้าไม่เป็นญาติกันก็หายากเต็มทีละ ท่านกล่าวว่า วิสาสา ปรมาญาติ การคุ้นเคยกันอย่างสนิทสนมชื่อว่าเป็นญาติ เมื่ออาศัยการคุ้นเคยกันจัดว่าเป็นญาติ แล้วเราก็สงเคราะห์กันเป็นอันว่าความเชื่อมโยงกันก็ชนหมดทั้งโลก นี่การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างก็สงเคราะห์ ต่างคนต่างไม่คิดและทำการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ท่านคิดว่าเราจะเป็นสุขหรือโลกจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ถ้าทุกคนทำก็ต้องขึ้นชื่อว่าโลก เราเป็นผู้อยู่ในโลก เราจะมีความสุขหรือความทุกข์ นี่เราหาคนเบียดเบียนกันไม่ได้นะ มีแต่คนสงเคราะห์กันนี่คำแนะนำของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา คำว่าพุทธศาสนา คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะเป็นการบั่นรอนทำลายความเจริญของโลก บั่นรอนทำลายความสุขของโลก หรือว่าส่งเสริมความเจริญ ส่งเสริมความสุขของโลก มงคลนี้พูดแค่นี้แหละ อธิบายมากเดี๋ยวเล่มมันโต อธิบายไปก็ฟุ้งเฟ้อเปล่า ๆ นั่งคิดกันเอาก็แล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดี ลองดูก็ได้ นี่ต้องลองนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านพูดอะไร แล้วต้องลองประพฤติ ลองปฏิบัติ อย่าเพิ่งเชื่อท่าน เป็นอันว่ามงคลข้อที่ว่าสงเคราะห์ญาติ คือมงคลข้อที่ ๑๗ ขอผ่านไป ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ